Download
ม.7(1)โครงสร้างหน่วยงาน
Download
ม.7(4)
PDF
ประกาศกระทรวงการคลัง ละเมิดที่ไม่ต้องรายงานกระทรวงการคลังตรวจสอบ 2562.PDF
PDF
ระเบียบกทม. การพักอาศัยในหอพักของโรงพยาบาลในสังกัดสนพ 2562.PDF
PDF
ระเบียบกระทรวงการคลัง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560.pdf
PDF
ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าบริการทางการแพทย์ 2563.PDF