Download
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานศึกษา
Download
ตอนที่ 2 แผนภูมิบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552
Download
ตอนที่ 3 หลักสูตรที่วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีเปิดสอน
Download
ตอนที่ 4 ระเบียบ ประกาศ กระทรวงศีกษาธิการ และประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Download
ตอนที่ 5 ระเบียบ ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
Download
ตอนที่ 6 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
Download
ตอนที่ 7 งานครูที่ปรึกษา
Download
ตอนที่ 8 งานแนะแนวอาชีพเเละการจัดหางาน
Download
ตอนที่ 9 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
Download
ตอนที่ 10 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
Download
ตอนที่ 11 แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ระบบทวิภาคี
Download
ตอนที่ 12 แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ระบบปกติ
Download
ตอนที่ 13 แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ระบบปกติ
Download
ตอนที่ 14 แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ระบบทวิภาคี
Download
ตอนที่ 15 แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2563 รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
PDF
ปก + QR.pdf