Word
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการคร.docx
Word
ปก.docx
Word
ปกใน.docx
Word
แฟ้มประกอบ ตอนที่ 2 แฟ้มที่ 1 มีความซื่อสัตย.docx
Word
แฟ้มประกอบ ตอนที่ 2 แฟ้มที่ 2 การปฏืบัติตามร.docx
Word
แฟ้มประกอบ ตอนที่ 2 แฟ้มที่ 3 มีความวิริยะ อุ.docx
Word
แฟ้มประกอบ ตอนที่ 2 แฟ้มที่ 4 การมีจิตสำนึกท.docx
Word
แฟ้มประกอบ ตอนที่ 2 แฟ้มที่ 5 การรักษาคุณภาพ.docx
Word
แฟ้มประกอบ ตอนที่ 2 แฟ้มที่ 6การรักษาภาพลัก.docx
Word
แฟ้มประกอบ แฟ้มที่ 1.1 การสร้างหรือพัฒนาหลั.docx
Word
แฟ้มประกอบ แฟ้มที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้ 1.2.1 ก.docx
Word
แฟ้มประกอบ แฟ้มที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้ 1.2.2ก.docx
Word
แฟ้มประกอบ แฟ้มที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้ 1.2.3 ก.docx
Word
แฟ้มประกอบ แฟ้มที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้ 1.2.4 ค.docx
Word
แฟ้มประกอบ แฟ้มที่ 1.3 การสร้างและหรือ พัฒนา.docx
Word
แฟ้มประกอบ แฟ้มที่ 1.4 การวัดและประเมินผลกา.docx
Word
แฟ้มประกอบ แฟ้มที่ 1.5 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคร.docx
Word
แฟ้มประกอบ แฟ้มที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเ.docx
Word
แฟ้มประกอบ แฟ้มที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเห.docx
Word
แฟ้มประกอบ แฟ้มที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง.docx
Word
แฟ้มประกอบ แฟ้มที่ 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ - สำเน.docx
Word
แฟ้มประกอบ แฟ้มที่ 4 งานอื่นที่ได้รับมอบหม.docx