Download
แผนต้านทุจริตไฟล์PDF
PDF
3. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต.pdf
PDF
4. คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาPRESS07 (1).pdf
Image
ตัวอย่างบันทึกหลังสอนหลักสูตรต้านทุจริต.jpg
Word
แนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่่สถานศึกษา.docx
Compressed Archive
แผนต้านทุจริตไฟล์PDF.rar
Compressed Archive
แผนต้านทุจริตไฟล์เวิร์ด.rar
PDF
โรงเรียนสุจริตคิดฐานสอง.pdf
PowerPoint
วิทยากรบรรยายสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ใช้บรรยาย.pptx
PowerPoint
หลักสูตรต้านทุจริตใช้บรรยายสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2.pptx