Video
Bài 1 Tổng quan về marketing trong kinh doanh bất động sản.mp4
Video
Bài 2 Thực trạng việc triển khai marketing bất động sản.mp4
Video
Bài 3 Tư duy bán bất động sản.mp4
Image
Capture.PNG