PDF
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३.pdf
PDF
औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६.pdf
PDF
कम्पनी ऐन, २०६३.pdf
PDF
निर्यातमा अनुदान निर्देशिका संशोधन.PDF
PDF
निर्यातमा अनुदान निर्देशिका.PDF
PDF
पेटेन्ट डिजायन ट्रेडमार्क ऐन २०२२.pdf
PDF
प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन २०१४.pdf
PDF
प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन नियमावली २०३४.pdf
PDF
मदिरा तथा बियर सम्बन्धी मापदण्ड.pdf
PDF
वातावरण संरक्षण ऐन.pdf
PDF
वातावरण संरक्षण नियमावली.pdf
PDF
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५.pdf
PDF
साझेदारी ऐन २०२०.pdf
PDF
सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन २०७६.pdf