Name
Owner
File size
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ระหว่าง 22-23 กุมภาพันธ์ 2562
Owner hidden
Feb 25, 2019
Download
18ก.พ.2562ภาพกิจกรรมโครงการทำขนมทุนยากจน2-2562
Owner hidden
Mar 21, 2020
Download
christmas
Owner hidden
Dec 24, 2019
Download
กิจกรรมช่างไฟ้ฟ้า1-2562
Owner hidden
Jan 20, 2020
Download
กิจกรรมปูนปั้น1-2562
Owner hidden
Jan 20, 2020
Download
คัด รด.ปี 1 2562
Owner hidden
May 28, 2019
Download
ตางรางสอบปลายภาค 2-2562
Owner hidden
Mar 3, 2020
Download
แนะแนวการศึกษา
Owner hidden
Feb 24, 2020
Download
ประกาศปิดเรียน
Owner hidden
Mar 11, 2020
Download
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม1,ม4
Owner hidden
Mar 11, 2020
Download
ประชุมผู้ปกครอง 2562
Owner hidden
May 28, 2019
Download
ป้ายรับสมัครนักเรียน
Owner hidden
Feb 24, 2019
Download
ภาคสนามนศท.ปีที่2-2562
Owner hidden
Jan 20, 2020
Download
ภาพมอบเงินทุนยากจน( กสศ) 8 มีนาคม 2562
Owner hidden
Mar 8, 2019
Download
ภาพมอบประกาศนียบัตร
Owner hidden
Mar 8, 2019
Download
ภาพรวมตอนเช้าแห่เข้าหอประชุมงานปัจฉิม
Owner hidden
Mar 8, 2019
Download
ภาพรวมตอนบ่ายงานปัจฉิม
Owner hidden
Mar 8, 2019
Download
ภาพรวมมอบเกียรติบัตรงานปัจฉิม
Owner hidden
Mar 8, 2019
Download
ภาพเลี้ยงส่งผอ.วรวุฒิ และครูจีน
Owner hidden
Mar 8, 2019
Download
มอบทุนยากจนภาคเรียนที่2-2562
Owner hidden
Jan 20, 2020
Download
ร่วมพิธีพระบรมราชาภิเษก ณ อำเภอคาตากล้า
Owner hidden
May 28, 2019
Download
รูปพิธีเปิดค่ายแพทย์
Owner hidden
May 28, 2019
Download
ลูกเสือ
Owner hidden
Feb 25, 2020
Download
เลี้ยงส่งคุณครูวรัญชยา หงษ์อ่อน
Owner hidden
May 28, 2019
Download
วันสุนทรภู่
Owner hidden
Jun 27, 2019
Download
อบรม สพม.23
อำเภอพบโรงเรียน 23 ธ.ค.62
Owner hidden
Dec 24, 2019
Download
No files in this folder.Sign in to add files to this folder