Download
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ระหว่าง 22-23 กุมภาพันธ์ 2562
Download
18ก.พ.2562ภาพกิจกรรมโครงการทำขนมทุนยากจน2-2562
Download
christmas
Download
กิจกรรมช่างไฟ้ฟ้า1-2562
Download
กิจกรรมปูนปั้น1-2562
Download
คัด รด.ปี 1 2562
Download
ตางรางสอบปลายภาค 2-2562
Download
แนะแนวการศึกษา
Download
ประกาศปิดเรียน
Download
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม1,ม4
Download
ประชุมผู้ปกครอง 2562
Download
ป้ายรับสมัครนักเรียน
Download
ภาคสนามนศท.ปีที่2-2562
Download
ภาพมอบเงินทุนยากจน( กสศ) 8 มีนาคม 2562
Download
ภาพมอบประกาศนียบัตร
Download
ภาพรวมตอนเช้าแห่เข้าหอประชุมงานปัจฉิม
Download
ภาพรวมตอนบ่ายงานปัจฉิม
Download
ภาพรวมมอบเกียรติบัตรงานปัจฉิม
Download
ภาพเลี้ยงส่งผอ.วรวุฒิ และครูจีน
Download
มอบทุนยากจนภาคเรียนที่2-2562
Download
ร่วมพิธีพระบรมราชาภิเษก ณ อำเภอคาตากล้า
Download
รูปพิธีเปิดค่ายแพทย์
Download
ลูกเสือ
Download
เลี้ยงส่งคุณครูวรัญชยา หงษ์อ่อน
Download
วันสุนทรภู่
อบรม สพม.23
Download
อำเภอพบโรงเรียน 23 ธ.ค.62