Download
1. คณะเกษตร
Download
2. คณะบริหารธุรกิจ
Download
3. คณะประมง
Download
4. คณะมนุษยศาสตร์
Download
5. คณะวนศาสตร์
Download
6. คณะวิทยาศาสตร์
Download
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Download
8. คณะศึกษาศาสตร์
Download
9. คณะเศรษฐศาสตร์
Download
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Download
11. คณะสัตวแพทยศาสตร์
Download
12. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
Download
13. คณะสังคมศาสตร์
Download
14. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Download
15. คณะสิ่งแวดล้อม
Download
16. คณะเกษตร กำแพงแสน
Download
17. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
Download
18. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
Download
19. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Download
20. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
Download
21. คณะวิทยาการจัดการ
Download
22. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
Download
23. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
Download
24. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
Download
25. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
Download
26. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Download
27. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
Download
28. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
Download
29 คณะสาธารณสุขศาสตร์
Download
30. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
Download
31. วิทยาลัยการชลประทาน
Download
32. โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
Download
33. วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
Download
Google Sheets
สรุปผลการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2562