Download
Signs (Bảng Hiệu)
PDF
#1 - General Guidelines for Nail Salons.pdf
PDF
#1 - Hướng Dẫn Chung cho Các Tiệm Làm Móng.pdf
PDF
#2 - Personal Protective Equipment.pdf
PDF
#2 - Thiết Bị Bảo Vệ Cá Nhân.pdf
PDF
#3 - Cleaning and Disinfecting.pdf
PDF
#3 - Làm Sạch và Khử Trùng.pdf
PDF
#4 - Nhân Viên Đào Tạo & Chính Sách.pdf
PDF
#4 - Staff Training.pdf
PDF
#5 - Salon Setup.pdf
PDF
#5 - Thiết Lập Trong Tiệm.pdf
PDF
#6 - Information for Clients (Poster).pdf
PDF
#7 - Hướng dẫn của tiệm làm móng tay cho các dịch vụ ngoài trời.pdf
PDF
#7 - Outdoor Guidelines.pdf