PDF
1-ข้อมูลข้าราชการครู สพป ขก5.pdf
PDF
2-ข้อมูลอัตรากำลังครูและนักเรียน ณ วันที่ 20.pdf
PDF
3-ข้อมูลโรงเรียนต่ำเกณฑ์.pdf
PDF
4-ข้อมูลโรงเรียนพอดีเกณฑ์.pdf
PDF
5-ข้อมูลโรงเรียนเกินเกณฑ์.pdf
PDF
6-สรุปภาพรวม.pdf
PDF
7-ข้อมูลข้าราชการครู จำแนกตามกลุ่มสาระการ.pdf
PDF
8-ข้อมูลความต้องการวิชาเอก-สพป ขก 5.pdf
PDF
9-ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกตา.pdf
PDF
10-บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2).pdf