PDF
ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ (2562-2).pdf
PDF
ประมวลรายวิชา-โครงการจัดการเรียนรู้(2562-2).pdf
PDF
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาพื้นฐาน ว32141 ออกแบบและเทคโนโลยี ม5 - Full.pdf
PDF
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาพื้นฐาน ว32142 วิทยาการคำนวณ ม5-Full.pdf
PDF
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเพิ่มเติม ว32243 Infographic-Full.pdf