PDF
The Rising Sun (Shinsuke Nakamura's Theme) Lead.pdf
PDF
The Rising Sun (Shinsuke Nakamura's Theme) Rhythm.pdf