PDF
0. คำอธิบายเอกสารแนบคำขอในระบบ DPA.pdf
PDF
0. แนบคำขอตำแหน่งครู ว17.pdf
PDF
0. แนบคำขอตำแหน่งครู ว21 (1 ปี).pdf
PDF
0. แนบคำขอตำแหน่งครู ว21 (2 ปี).pdf
Word
2.PA2 ครูชำนาญการ.docx
Word
3.PA2 ครูชำนาญการพิเศษ.docx
Word
4.PA2-ครูเชี่ยวชาญ.docx
PDF
PA 2 ชำนาญการ (ไม่ระบุพ.ศ).pdf
PDF
PA 2 ชำนาญการพิเศษ (ไม่ระบุพ.ศ).pdf
PDF
PA 2 เชี่ยวชาญ (ไม่ระบุพ.ศ).pdf
PDF
PA 2 ไม่มีวิทยฐานะ (ไม่ระบุพ.ศ).pdf
Word
PA 3.docx
Word
PA2 ครูไม่มีวิทยฐานะ.docx
PDF
v9-2564.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง.pdf
PDF
การลดเวลาการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ.pdf
PDF
คู่มือ ว9.2564.pdf
Word
ตัวอย่าง การเขียนส่วนที่ 1 (ภาระงาน).docx
Word
แบบข้อตกลงฯ ไม่มีวิทยฐานะ.docx
Word
แบบข้อตกลงฯ วิทยฐานะชำนาญการ.docx
Word
แบบข้อตกลงฯ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ.docx
Word
แบบข้อตกลงฯ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ.docx
Word
แบบข้อตกลงฯ วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ.docx
Word
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ วPA.docx
PDF
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ วPA.pdf
PDF
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ครูชำนาญการพิเศษ.pdf
PDF
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ครูเชี่ยวชาญ.pdf
PDF
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ครูผู้ช่วย.pdf
PDF
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ชำนาญการ.pdf
PDF
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ไม่มีวิทยฐานะ.pdf
PDF
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ชำนาญการพิเศษ.pdf
PDF
ประกาศกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานฯ (1 ตค 64).pdf
Word
รหัสวิชาหน้าที่พลเมืองและกิจกรรมพัฒนาผู.docx
PDF
รหัสวิชาหน้าที่พลเมืองและกิจกรรมพัฒนาผู.pdf
PDF
ว_3-2564.มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชกา.pdf
PowerPoint
หน้าปก PA (ปี 2565).pptx
PowerPoint
หน้าปก PA (ปี 2566).pptx