PDF
דוח מסכם שוק החד-פעמי בישראל שנת 2020 - קנטאר עבור המשרד להגנת הסביבה.pdf
PDF
משרדי האוצר והגנת הסביבה מקדמים תכנית להפחתת שימוש בכלים חד-פעמיים.pdf
Video
סינק השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג.mp4