Name
Owner
File size
1. รายชื่อสถานศึกษา.xlsx
Owner hidden
Mar 31, 2023
263 KB
2. จำนวนห้องเรียน จำแนกตามระดับการศึกษาและชั้นปี.xlsx
Owner hidden
Mar 31, 2023
17 KB
4. จำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ.xlsx
Owner hidden
Apr 4, 2023
27 KB
5. จำนวนนักศึกษาพิการจำแนกตามระดับการศึกษาชั้นปี และเพศ.xlsx
Owner hidden
Mar 31, 2023
33 KB
8. จำนวนนักศึกษาด้อยโอกาสจำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ.xlsx
Owner hidden
Mar 31, 2023
27 KB
9. จำนวนนักศึกษารายชั้น จำแนกตามอายุ.xlsx
Owner hidden
Mar 31, 2023
18 KB
10. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมดจำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ.xlsx
Owner hidden
Mar 31, 2023
18 KB
12. จำนวนนักศึกษาแยกตามสัญชาติทั้งหมดจำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ.xlsx
Owner hidden
Apr 4, 2023
25 KB
22. จำนวนข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ครูพิเศษ ผู้สอน จำแนกกตามประเภทของบุคลากร และเพศ.xlsx
Owner hidden
Mar 31, 2023
16 KB
24. จำนวนบุคลากรทำหน้าที่บริหาร จำแนกตามประเภทของบุคลากร และเพศ.xlsx
Owner hidden
Mar 31, 2023
14 KB
27. จำนวนบุคลากรในสถานศึกษาจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา และเพศ.xlsx
Owner hidden
Mar 31, 2023
14 KB
No files in this folder.Sign in to add files to this folder