PDF
นำเสนอติดตาม งบเงินกู้ COVID-19 20พค.pdf
PDF
วาระการประชุมคกก.เขต ครั้ง 5-64.pdf
PDF
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม คกก.3 ครั้งที่ 4-64.pdf
PDF
วาระที่ 4.1 (1) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อยาสมุนไพรโอนขา.pdf
PDF
วาระที่ 4.1 (2) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อยาสมุนไพรโดยวิ.pdf
PDF
วาระที่ 5.1 SAT เขต3_27พค64.pdf
PDF
วาระที่ 5.2 สถานการณ์การเงิน พค 64.pdf
PDF
วาระที่ 5.3-5.4 นำเสนอติดตามงบลงทุน ปี 64 ณ 5-24-64 และ งบ โควิท.pdf
PDF
วาระที่ 5.5-5.7 เพื่อทราบ chro2.pdf
PDF
วาระที่ 6.1 ยกระดับบัตรทอง.pdf
PDF
วาระที่ 6.2-6.3 เพื่อพิจารณา CHRO.pdf
PDF
วาระเพิ่ม มาตรการ สถานประกอบการ_ศอ3_27_05_2564.pdf
PDF
วาระอื่นๆ แผนฉีดวัคซีนCOVID-19 นำเสนอเทศบาล.pdf
PDF
วาระอื่นๆ แพทย์ รพช.pdf