Name
Owner
File size
1. Luật đấu thầu 43.pdf
Owner hidden
Jun 2, 2022
10.6 MB
More info (Alt + →)
2. Nghị định 63.2014.NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu.pdf
Owner hidden
Jun 2, 2022
4.9 MB
More info (Alt + →)
3. Thông tư 58-2016-TT-BTC.pdf
Owner hidden
Jun 2, 2022
735 KB
More info (Alt + →)
4. Thông tư 10.2015.TT-BKHĐT quy định chi tiết về KHLCNT.pdf
Owner hidden
Jun 2, 2022
356 KB
More info (Alt + →)
5. Thông tư 04.2017.TT-BKHĐT lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.pdf
Owner hidden
Jun 2, 2022
381 KB
More info (Alt + →)
6. Thông tư 05.2018.TT-BKHĐT lập BC đánh giá qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.pdf
Owner hidden
Jun 2, 2022
2.1 MB
More info (Alt + →)
7. Thông tư 11.2019.TT-BKHĐT.pdf
Owner hidden
Jun 2, 2022
1.9 MB
More info (Alt + →)
8. Quyết định 17.2019.QĐ-TTg lựa chọn nhà thầu trong TH đặc biệt.pdf
Owner hidden
Jun 2, 2022
487 KB
More info (Alt + →)
9. Thông tư 14.2020.TT-BYT một số nội dung về đấu thầu TTBYT.pdf
Owner hidden
Jun 2, 2022
1.5 MB
More info (Alt + →)
10. CV 5888 hướng dẫn thông tư 14.pdf
Owner hidden
Jun 2, 2022
1.8 MB
More info (Alt + →)
11. Nghị định 98 quản lý TTBYT.pdf
Owner hidden
Jun 2, 2022
6.5 MB
More info (Alt + →)
12. NQ62_signed.pdf
Owner hidden
Feb 9, 2022
3.2 MB
More info (Alt + →)
13. 525.signed (1).pdf
Owner hidden
Feb 9, 2022
734 KB
More info (Alt + →)
14. 05.2022.QD-UBND.pdf
Owner hidden
Feb 11, 2022
5.4 MB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder