Name
Owner
File size
การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง.pdf
Owner hidden
Oct 31, 2021
3.1 MB
More info (Alt + →)
การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก .pdf
Owner hidden
Oct 31, 2021
3.3 MB
More info (Alt + →)
กำหนดมาตรฐานการศึกษา .pdf
Owner hidden
Oct 31, 2021
2.3 MB
More info (Alt + →)
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานฯปีการศึกษา2561.pdf
Owner hidden
Feb 7, 2021
4 MB
More info (Alt + →)
แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพ.pdf
Owner hidden
Oct 26, 2021
743 KB
More info (Alt + →)
แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ .pdf
Owner hidden
Oct 31, 2021
2.9 MB
More info (Alt + →)
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา .pdf
Owner hidden
Oct 31, 2021
2.1 MB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder