Word
1. แบบคำขอ (1).docx
Word
2. แบบประเมินรายปี (1).docx
Word
3. แบบสรุปผลการประเมิน 5 ปี (1).docx
Word
ID plan (1).doc
PDF
PPT ว 21 เชียงใหม่ 4 มกราคม 2561 (5).pdf
PDF
การประเมินผลงาน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด (1).pdf
PDF
เกณฑ์ใหม่ ว.21 5 กรกฎาคม 2560 (3).pdf
PDF
คู่มือ การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ตำแหน่ง ครู ว21 Version ประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ (1).pdf
PDF
หนังสือ PLC ครูเพื่อศิษย์ ยุค Thailand 4.0 เผยแพร่ ธันวาคม 2560 (1).pdf