Download
2.รายละเอียดนโยบายมุ่งเน้นของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
PDF
1 แผนขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเน้น สธ. 65 v.4.pdf
PDF
3 คู่มือตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ.pdf
PDF
4. แนวทางการนิเทศงานบูรณาการ ปี 2565.pdf
Word
4.1 รายละเอียดประเด็นนิเทศฯ-นโยบายมุ่งเน้นกระทรวง.doc
PDF
4.2 รายละเอียดประเด็นนิเทศฯ-นโยบายมุ่งเน้น สสจ.pdf