PDF
01_มห. รพ.ดงหลวง การพัฒนารูปแบบการบันทึกอุณหภูมิตู้เย็นเก็บวัคซีนในเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิอำเภอดงหลวง - บ่าวภูไทหําไฮเงิน ลูกชายกก.pdf
PDF
02_มห. สสจ.มุกดาหาร Muk Claim Application เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลส่งต่อ ผู้ป่วยนอก สิทธิ UC ในจังหวัดมุกดาหาร.pdf
PDF
03_มห. สสจ.มุกดาหาร Health Data Analytics (HDA) สไลด์.pdf
PDF
03_มห. สสจ.มุกดาหาร Health Data Analytics (HDA).pdf
PDF
04_ มห. สสจ.มุกดาหาร ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลใน HI ของผู้ที่มีผลตรวจ ATK, RT-PCR เป็นบวก - ธีรพงษ์ สสจ.มุกดาหาร.pdf
PDF
05_ยส. สสจ.ยโสธร การพัฒนาระบบคัดกรองโรคสมาธิสั้นในเด็ก ด้วยระบบออนไลน์ - Poster.pdf
PDF
05_ยส. สสจ.ยโสธร การพัฒนาระบบคัดกรองโรคสมาธิสั้นในเด็ก ด้วยระบบออนไลน์ - จีรพงษ์ เมฆชัยภักดิ์.pdf
PDF
06_ศก. รพ.สต.ทับทิมสยาม07 ระบบติดตามเด็กอายุ 0-5 ปีในการมารับวัคซีนตามนัดด้วยแอพพลิเคชั่นไลน์ - Supanit PInkham.pdf
PDF
07_อจ. รพ.ชานุมาน IOT ในการตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น และควัน ในห้องเซิร์ฟเวอร์ - Sarawut Santo.pdf
PDF
08_อจ. รพ.อำนาจเจริญ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของโรงพยาบาลอานาจเจริญ.pdf
PDF
09_อจ. รพ.อำนาจเจริญ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการจัดอัตรากาลังของบุคลากรและการเบิกเงินค่าตอบแทนด้วยอิเล็คทรอนิกส์.pdf
PDF
10_อบ. รพ.เหล่าเสือโก้ก การพัฒนาระบบติดตามเวชระเบียนผู้ป่วยใน.pdf
PDF
11_อบ. รพ.เหล่าเสือโก้ก การพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง.pdf
PDF
12_อบ. รพ.ตระการพืชผล การพัฒนาระบบการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการออนไลน์ ( LSO Lab smart online ).pdf
PDF
13_อบ. รพ.วารินชำราบ EKG Gateway System.pdf
PDF
14_อบ. รพ.วารินชำราบ ระบบColono scope.pdf
PDF
15_อบ. รพ.วารินชำราบ ระบบยาร้านยา.pdf
PDF
16_อบ. รพ.วารินชำราบ โปรแกรม Productivity ทางการพยาบาล.pdf
PDF
17_อบ. รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนการส่งตรวจแล็ปภายนอกออนไลน์_v1_poster.pdf
PDF
18_อบ. รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ระบบจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาโดยโปรแกรม(Payroll&OT) - Thiti Tumsen.pdf
PDF
19_อบ. สสจ.อุบล U-Home.pdf
PDF
20_อบ. สสจ.อุบล การได้ยินในทารกแรกเกิดส่งเขต10.pdf
PDF
21_เขตสุขภาพที่ 10 การพัฒนาระบบสารสนเทศ Thai Elder Risk Application.pdf
PDF
22_เขตสุขภาพที่ 10 การพัฒนาวิธีการทดสอบระบบความปลอดภัย.pdf
PDF
23_อจ. รพ.หัวตะพาน พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารความเสี่ยงผ่านโปรแกรม Back office - ศิริฤกษ์ คณาดี.pdf
PDF
24_มห. รพ.ดงหลวง การพัฒนาโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับระบบการตรวจวิเคราะห์ของหน่วย รับส่งต่อหรือโหนด NODE ทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน.pdf
PDF
25_มห. รพ.ดอนตาล ระบบลงเวลาทำงานออนคลาวด์ (Cloud) ด้วยตำแหน่งโทรศัพท์ (Location).pdf
PDF
26_มห. รพ.นิคมคำสร้อย ผลของการประยุกต์ใช้ “Tripple G Model” ระบุตำแหน่งแหล่งปลูกสมุนไพรที่ใช้เป็นวัตถ.pdf
PDF
27_อจ. รพ.พนา นวัตกรรม web ขอรถออนไลน์ ง่าย ประหยัด.pdf
PDF
28_ยส. รพ.กุดชุม HReport กับ ผลลัพธ์ต้นทุนยาโควิด 2019 ในโรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร สารสนเทศเขต - chanchai booncherd.pdf
PDF
29_ยส. รพ.กุดชุม ผลของการใช้ระบบ Pop-Up แจ้งเตือนการสั่งใช้ยาในผู้ป่วยไตวาย ในโรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร.pdf
PDF
30_อบ. รพ.วารินชำราบ ลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ - TheTum Warin.pdf
PDF
31_ศก. รพ.น้ำเกลี้ยง พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลบริการและระบบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ แบบ online.pdf
PDF
32_ศก. รพ.ภูสิงห์ ระบบตรวจสอบรายละเอียดเงินเดือน Slip เงินเดือน Online - เอกชัย สุภาพันธ์.pdf
PDF
33_อบ. รพ.วารินชำราบ การพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลโดยแพทย์แบบ Group Patient Isolation.pdf
PDF
34_อบ. รพ.ตระการพืชผล ผลของการพัฒนาแบบติดตามอาการหลงเหลือในผู้ป่วย covid-19 หลังการรักษาหาย ออนไลน์บนมือถือ ด้วย Sites.google platform_Poster.pdf
PDF
34_อบ. รพ.ตระการพืชผล ผลของการพัฒนาแบบติดตามอาการหลงเหลือในผู้ป่วย covid-19 หลังการรักษาหาย ออนไลน์บนมือถือ ด้วย Sites.google platform.pdf
PDF
35_ศก. รพ.ภูสิงห์ ระบบใบนัดฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า,บาดทะยัก ถูกต้อง ลดความผิดพลาด - เอกชัย สุภาพันธ์.pdf
PDF
36_อบ. รพ.ตาลสุม ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง Web Application - Thawatchai Saengduan.pdf
PDF
37_ศก. รพ.ภูสิงห์ ระบบแจ้งเตือนการส่งซ่อม-online-ผ่าน-Line-notify - เอกชัย สุภาพันธ์.pdf
PDF
38_ศก. รพ.สต.บ้านภูเงิน ระบบจองคิวทำฟันออนไลน์ “Dental Booking” นายธนารัฐ อินทรโสม - TOP FOOTBALL.pdf
PDF
39_อบ. รพ.สต. วังอ่าง MAMAmodel_นวัตกรรม - ฟรุ๊ตจินโปะ ซามูไรG.pdf
PDF
40_อบ. รพ.สต.เวินบึก นวัตกรรม ( ดังหม่องเอิ๊ด เกิ๊ด อะไอย์ ม๊วย ) - permpoon malimas.pdf
PDF
41_อบ. รพ.สต.คันท่าเกวียน การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่าน Line official “KTK-Cv19” - suthawit pimwong.pdf
PDF
42_อจ. รพ.ลืออำนาจ การพัฒนาระบบติดตามข้อมูลแผนงานโครงการ ด้วยระบบ Dashboard Web Application.docx - rotjana nathow.pdf
PDF
43_อจ. รพ.ลืออำนาจ Line OA Telemedicine รักษาได้ ปลอดภัยด้วย ช่วยดูแลผู้ป่.pdf
PDF
44_อบ. รพร.เดชอุดม MIS4.0รพร.เดชอุดม.pdf
PDF
45_อบ. รพร.เดชอุดม ชื่อนวตกรรม เครื่องรับ DHCP(1).pdf
PDF
46_อบ. รพ.พระศรีมหาโพธิ์ การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพจิตผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและผู้พยายามฆ่าตัวตายด้วย Power BI.pdf
PDF
ร่วมนำเสนอ_ยส. รพ.มหาชนะชัย การพัฒนาระบบ สั่งจายยาแพทย์ เป็นดิจิตัล.pdf