PDF
แบบเสนอประวัติและผลงานของเยาวชนดีเด่น 66.pdf
PDF
ประกาศการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566
Image
สามารถยื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร ในระหว่างวันที่ 7 - 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 ได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ติดต่อสอบถาม 056-226456.png