Word
00ชี้แจงการปฏิบัติงานผู้เชี่ยวชาญ _28พย61.docx
Word
00แบบรายงานการปฏิบัติงานผู้เชี่ยวชาญ_28พย61.docx
PDF
0ประกาศรายชื่อผู้เชี่ยวชาญโครงการSMT.pdf
PDF
1.หนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ.pdf
PDF
2.สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ (กำหนดการปฏิบัติงาน).pdf
Word
3.สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓.docx
PDF
4.สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ (การเบิกเงินค่าตอบแทน).pdf
Word
5.แบบบันทึกการสังเกตชั้นเรียน docx
Word
6.แบบบันทึกการปฏิบัติงานของทีมผู้เชี่ยวชาญ docx
Word
7แบบบันทึกการสังเกตชั้นเรียน (Learning Walks)_สำหรับผู้บริหาร.docx
PDF
7แบบบันทึกการสังเกตชั้นเรียน (Learning Walks)_สำหรับผู้บริหาร.pdf
PDF
ข้อสอบ O-NET_คณิตศาสตร์ ระดับประถม (รหัส 100).pdf
PDF
ข้อสอบ O-NET_คณิตศาสตร์ ระดับมัธยม (รหัส 100).pdf
PDF
ข้อสอบ O-NET_วิทยาศาสตร์ ระดับประถม (รหัส 100).pdf
PDF
ข้อสอบ O-NET_วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยม (รหัส 100).pdf