Download
01-อบรมครู ว21
Download
02-ปฐมนิเทศ
Download
03-รดน้ำดำหัวกรรมการสถานศึกษา
Download
04-ประชุมผู้ปกครอง
Download
05-MOUวิทยาลัยปงฯ
Download
06-เปิดโลกอาชีพบ้านปู
Download
07-พิธีเข้าประจำหมู่ยุว
Download
08-ทำบุญสืบชะตาชมว
Download
09-วันไหว้ครู
Download
10-อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
Download
11-ต่อต้านยาเสพติด
Download
12-วันสุนทรภู่
Download
13-สวนสนามลูกเสือ
Download
14-บูรณาการสธารณภัย+รับมือภัยพิบัติ
Download
15- โครงการขยายผล-สสส
Download
16-โรงเรียนคุณธรรมครู
Download
17-เยาวชนปลูกไม้
Download
18-พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
Download
19-พิธีวันแม่
Download
20-อบรมกฎหมายมอพะเยา
Download
21-ประเมินโรงเรียนสวย
Download
22-ประเมินการจัดการศึกษาปี61
Download
23-ค่ายรักษ์ศิลป์61
Download
24-อบรมการใช้โปรแกรมqinfo