Name
Owner
File size
0001 (ไม่มีรูป)ภาพบุคลากร
Owner hidden
Feb 28, 2023
Download
0002 (ไม่มีรูป)ภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และเวรหน้าประตู
Owner hidden
Feb 28, 2023
Download
0003 กิจกรรมประดิษฐ์กระทง 7 พฤศจิกายน 2565
Owner hidden
Nov 7, 2022
Download
0004 สืบสานประเพณีลอยกระทง 8 พฤศจิกายน 2565
Owner hidden
Nov 8, 2022
Download
0005 กิจกรรมลูกเสือ
Owner hidden
Nov 9, 2022
Download
0006 ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดำเนินงาน อวท. ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 พฤศจิกายน 2565
Owner hidden
Nov 10, 2022
Download
0007 ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับ อศจ.บุรีรัมย์ 14 พฤศจิกายน 2565
Owner hidden
Nov 14, 2022
Download
0008 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 15 พฤศจิกายน 2565
Owner hidden
Nov 15, 2022
Download
0009 ประชุมทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ 16 พฤศจิกายน 2565
Owner hidden
Nov 20, 2022
Download
0010 ประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 พฤศจิกายน 2565
Owner hidden
Nov 20, 2022
Download
0011 แข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ 23-24 พฤศจิกายน 2565
Owner hidden
Nov 30, 2022
Download
0012 พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 30 พฤศจิกายน 2565
Owner hidden
Nov 30, 2022
Download
0013 วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
Owner hidden
Dec 4, 2022
Download
0014 โครงการบริจาคโลหิต Plus 1 14 ธันวาคม 2565
Owner hidden
Dec 14, 2022
Download
0015 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ อศจ.บุรีรัมย์ 15 ธันวาคม 2565
Owner hidden
Dec 18, 2022
Download
0016 แข่งขันศิลปหัตถกรรม 21 ธันวาคม 2565
Owner hidden
Dec 21, 2022
Download
0017 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันภัยยาเสพติด 21 ธันวาคม 2565
Owner hidden
Dec 21, 2022
Download
0018 ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล วัดกลาง 22 ธันวาคม 2565
Owner hidden
Mar 9, 2023
Download
0019 โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้วิชาชีพช่างยนต์ 27 ธันวาคม 2565
Owner hidden
Dec 27, 2022
Download
0020 ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 29 ธันวาคม 2565
Owner hidden
Dec 29, 2022
Download
0021 พิธีเปิด อาชีวะ ช่วยประชาชน 29 ธันวาคม 2565
Owner hidden
Dec 29, 2022
Download
0022 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่2566 29 ธันวาคม 2565
Owner hidden
Dec 29, 2022
Download
0023 ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 4 29 ธันวาคม 2565
Owner hidden
Dec 29, 2022
Download
0024 ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน 30 ธันวาคม 2565
Owner hidden
Dec 30, 2022
Download
0025 กล่าวให้โอวาทและอวยพรปีใหม่ 2566 3 มกราคม 2566
Owner hidden
Jan 2, 2023
Download
0025 อาชีวะ ช่วยประชาชน ปีใหม่ 4 มกราคม 2566
Owner hidden
Jan 4, 2023
Download
0026 ประชุมเตรียมความพร้อมรับมอบตัวและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2566 4 มกราคม 2566
Owner hidden
Jan 4, 2023
Download
0027 รับมอบตัวและลงทะเบียนเรียน 7 มกราคม 2566
Owner hidden
Jan 7, 2023
Download
0028 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 11 มกราคม 2566
Owner hidden
Jan 10, 2023
Download
0029 วันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2566
Owner hidden
Jan 14, 2023
Download
0030 วันครู 16 มกราคม 2566
Owner hidden
Jan 16, 2023
Download
0031 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 18 มกราคม 2566
Owner hidden
Jan 18, 2023
Download
0032 การประกวดสิ่งประดืษฐ์ อศภ. 18-20 มกราคม 2566
Owner hidden
Jan 20, 2023
Download
0033 ประชุมคณะกรรมการการจัดสอบ V-NET 20 มกราคม 2566
Owner hidden
Jan 20, 2023
Download
0034 สอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2565 21-22 มกราคม 2566
Owner hidden
Jan 22, 2023
Download
0035 โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียน นักศึกษา 25 มกราคม 2565
Owner hidden
Jan 25, 2023
Download
0036 นิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2/2565 24-26 มกราคม 2566
Owner hidden
Jan 26, 2023
Download
0037 ประชุมประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว 26 มกราคม 2566
Owner hidden
Jan 26, 2023
Download
0038 มอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์ 27 มกราคม 2566
Owner hidden
Jan 26, 2023
Download
0039 โครงการรณรงค์ปลูกป่า 27 มกราคม 2566
Owner hidden
Jan 30, 2023
Download
0040 โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา 25-27 มกราคม 2566
Owner hidden
Jan 30, 2023
Download
0041 พิธีปิดฟุตบอล 3 กุมภาพันธ์ 2566
Owner hidden
Feb 4, 2023
Download
0042 โครงการแสดงผลงานโครงงานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2565 8 กุมภาพันธ์ 2566
Owner hidden
Feb 8, 2023
Download
0043 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 7-12 กุมภาพันธ์ 2566
Owner hidden
Feb 10, 2023
Download
0044 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่ ประจำปี 2566 15 กุมภาพันธ์ 2566
Owner hidden
Feb 15, 2023
Download
0045 โครงการปฐมนิเทศก่อนออกงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1/2566 ครั้งที่ 1 16 กุมภาพันธ์ 2566
Owner hidden
Feb 21, 2023
Download
0046 รับมอบเครื่องยนต์คูโบต้า 17 กุมภาพันธ์ 2566
Owner hidden
Feb 17, 2023
Download
0047 ประชุมดำเนินโครงการ Fix It ศูนย์เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง 17 กุมภาพันธ์ 2566
Owner hidden
Feb 17, 2023
Download
0048 ประชุมเรียนฟรี 15 ปี 17 กุมภาพันธ์ 2566
Owner hidden
Feb 17, 2023
Download
0049 ผอ. ประชุมบริหารงบประมาณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 20 กุมภาพันธ์ 2566
Owner hidden
Feb 21, 2023
Download
No files in this folder.Sign in to add files to this folder