แปรรูปกล่วย บ้านโคก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
แปรรูปหมู หมู่ 16 ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ศึกษาข้อมูลการดำเนินโครงการฯ แปรรูปหมู
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการดำเนินโครงการฯ บ้านโคก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว