Image
0 คู่มือนักศึกษา 2562.jpg
PDF
1. ปก.pdf
PDF
1.1 สีสัญลักษณื (รองปก).pdf
PDF
2. คำนำ.pdf
PDF
3. ประวัติมหาวิทยาลัย (1).pdf
PDF
4. หลักสูตรที่เปิดสอน (2-3).pdf
PDF
5. บัณฑิตวิทยาลัย (4-9).pdf
PDF
5.1ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 59 (10-43).pdf
PDF
6. ระเบียบสภา (44-50).pdf
PDF
7. การให้ทุนสนับสนุน (51-52).pdf
PDF
9. ป.เอก บริหาร (55-68).pdf
PDF
10.ป.เอก ยุทธศาสตร์การพัฒนา (69-78).pdf
PDF
11.ป.เอก หลักสุตรและการเรียนการสอน (79-89).pdf
PDF
12.ป.โท บริหาร (90-107).pdf
PDF
13.ป.โท หลักสูตรและการสอน (108-118).pdf
PDF
14.ป.โท การวัดประเมินผล (119-130).pdf
PDF
15.ป.โท วิทย์ คม. (131-156).pdf
PDF
16.ป.โท คณิตศาสตร์ศึกษา (157-170).pdf
PDF
17.ป.โท การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น (171-180).pdf
PDF
18.ป.โท ยุทธศาสตร์การพัฒนา (181-187).pdf
PDF
19.ป.โท เกษตร (188-202).pdf
PDF
20.ป.โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (203-219).pdf
PDF
21.ป.โท รปม. (220-229).pdf
PDF
22.ป.โท ศิลปะอีสาน (230-239).pdf
PDF
23. แผนการเรียนการสอน (240-256).pdf
PDF
24. ภาคผนวก (257).pdf
PDF
25 ขั้นตอนในการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ ().pdf
PDF
สารบัญ.pdf