Name
Owner
File size
BC 99 HĐND ve ket qua 6 thang dau nam cua Ban Phap che.PDF
Owner hidden
Jul 17, 2022
1.3 MB
BC 101-Ban KTXH.PDF
Owner hidden
Jul 17, 2022
1.3 MB
BC 105-HĐND ve ket qua hoat dong HDND huyen 6 thang dau nam.signed.pdf
Owner hidden
Jul 14, 2022
3.8 MB
BC 106-HĐND ve ket qua giam sat viec GQKN cua cu tri gui toi ky hop thu 6.signed.pdf
Owner hidden
Jul 14, 2022
4 MB
BC 107-HĐND ve tham tra (linh vuc KT-XH).PDF
Owner hidden
Jul 17, 2022
1.6 MB
BC 108-HDND ve tham tra ve cong tac THTK, CLP.PDF
Owner hidden
Jul 17, 2022
1.1 MB
BC 109-HDND ve tham tra thuc hien du toan NSNN.PDF
Owner hidden
Jul 17, 2022
855 KB
BC 110-HDND ve tham tra phe chuan quyet toan thu, chi NSNN.PDF
Owner hidden
Jul 17, 2022
933 KB
BC 111-HĐND ve tham tra phan bo du toan nguon tang thu, nguon ket du NS cap huyen.PDF
Owner hidden
Jul 17, 2022
938 KB
BC 112-HĐND ve tham tra du thao NQ ve du kien KH dau tu cong nam 2023.PDF
Owner hidden
Jul 17, 2022
1.1 MB
BC 113-HĐND ve tham tra cac bao cao cua UBND, NQ (linh vuc Phap che).PDF
Owner hidden
Jul 17, 2022
2 MB
BC 114-HĐND ve tham tra bao cao VKS, TAND, THA.PDF
Owner hidden
Jul 17, 2022
1 MB
BC 345 UBND ve ket qua GQKN cua cu tri.signed.pdf
Owner hidden
Jul 17, 2022
4.5 MB
BC 442 UBND ve cong tac tiep cong dan ve giai quyet DTKNTC 6 thang.signed.pdf
Owner hidden
Jul 17, 2022
6.1 MB
BC 551 UBND ve tinh hinh KTXH 6 thang dau nam 2022.PDF
Owner hidden
Jul 17, 2022
12.8 MB
BC 552 UBND ve Biểu báo cáo thực hiện DTNS 6 tháng 2022.xls
Owner hidden
Oct 15, 2022
145 KB
BC 552 UBND ve thực hiện DTNS 6 tháng 2022 (Biểu báo cáo).xls
Owner hidden
Oct 15, 2022
146 KB
BC 552 UBND ve thực hiện DTNS 6 tháng 2022 trình HĐND huyện.signed.pdf
Owner hidden
Jul 6, 2022
781 KB
BC 552 UBND ve tinh tinh thực hiện DTNS 6 tháng 2022.signed.pdf
Owner hidden
Jul 14, 2022
781 KB
BC 554 UBND ve thuc hanh tiet kiem CLP 6 tháng năm 2022.signed.pdf
Owner hidden
Jul 15, 2022
791 KB
Du thao NQ HDND ve phe chuan tong quyet toan thu ngan sach tren dia ban.PDF
Owner hidden
Jul 17, 2022
9.8 MB
Du thao NQ phân bổ dự toán nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện.PDF
Owner hidden
Jul 17, 2022
2.1 MB
Du thao NQ Phân bổ tăng thu NSH 20202021kết dư 2021.docx
Owner hidden
Jul 17, 2022
22 KB
Du thao NQ ve chuong trinh giam sat HDND huyen nam 2023.PDF
Owner hidden
Jul 13, 2022
740 KB
Du thao NQ về dự kiến KH ĐTC 2023 Biểu kèm.xlsx
Owner hidden
Jul 15, 2022
248 KB
Du thao NQ về dự kiến KH ĐTC 2023.doc
Owner hidden
Jul 15, 2022
69 KB
Du thao NQ ve ket qua giam sat viec giai quyet kien nghi cua cu tri.PDF
Owner hidden
Jul 17, 2022
1.7 MB
Du thao NQ ve phe chuẩn QT nam 2021.docx
Owner hidden
Jul 17, 2022
23 KB
Du thao NQ ve phe chuan quyet toan nam 2021 (Biểu QTNS năm 2021 kèm NQ).xls
Owner hidden
Oct 15, 2022
668 KB
Du thao NQ ve phe chuan quyet toan nam 2021.docx
Owner hidden
Jul 17, 2022
23 KB
Du thao NQ ve quy hoach chung thi trấn.doc
Owner hidden
Jul 17, 2022
72 KB
GTT 133-HĐND.PDF
Owner hidden
Jul 5, 2022
262 KB
TMTH quy hoach chung TT Ba Che_LIEN_Full_16-7-2022_FINAL.docx
Owner hidden
Jul 17, 2022
11.5 MB
TTr 66 UBND (Biểu QTNS năm 2021 kèm TTr).xls
Owner hidden
Oct 15, 2022
668 KB
TTr 66 UBND Biểu QTNS năm 2021 kèm TTr.xls
Owner hidden
Oct 15, 2022
669 KB
TTr 66 UBND ve phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2022.signed.pdf
Owner hidden
Jul 6, 2022
740 KB
TTr 70 UBND Biểu TTr NQ phân bổ tăng thu.xls
Owner hidden
Oct 15, 2022
122 KB
TTr 70 UBND phân bổ tăng thu NSH 2020 2021 kết dư 2021.doc
Owner hidden
Jul 15, 2022
58 KB
TTr 70 UBND phân bổ tăng thu NSH 2020 2021 kết dư 2021.signed.pdf
Owner hidden
Jul 15, 2022
810 KB
TTr 70 UBND Phụ biểu 01 - TTr phân bổ tăng thu 2020.pdf
Owner hidden
Jul 15, 2022
328 KB
TTr 70 UBND Phụ biểu 02 - TTr phân bổ tăng thu 2021.pdf
Owner hidden
Jul 15, 2022
268 KB
TTr 71 UBND đánh giá KH ĐTC 6 Tháng 2022 dự kiến KHĐT 2023.signed.pdf
Owner hidden
Jul 15, 2022
930 KB
TTr 71 UBND ve Biểu 010203-Giải ngân+No+KCM -6 tháng 2022.xlsx
Owner hidden
Jul 14, 2022
112 KB
TTr 71 UBND ve Biểu kèm TTr dự kiến KHĐTC 2023.pdf
Owner hidden
Jul 14, 2022
466 KB
TTr 71 UBND ve Biểu kèm TTr dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất 2023.pdf
Owner hidden
Jul 14, 2022
349 KB
TTr 75-UBND ve de nghi thong qua do an QH TT Ba Che.PDF
Owner hidden
Jul 17, 2022
3.1 MB
TTr 139-HĐND ve de nghi thong qua CT giam sat nam 2023.PDF
Owner hidden
Jul 13, 2022
862 KB
No files in this folder.Sign in to add files to this folder