Download
1) ด้านการบริหารงานบุคคล
Download
2) ด้านการบริหารงบประมาณ
Download
3) ด้านการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
Download
4) ด้านการส่งเสริมค่านิยมองค์การ ABC DEF และ S&P
Download
5) ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
PDF
ประกาศ สพจ.สน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนฯ.pdf
PDF
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy) ปี 2565.pdf
PDF
แผนปฏิบัติการฯ ปี 2565.pdf
PDF
สรุปบทเรียนใสสะอาด .pdf