PDF
1. ไปราชการ แข่งศิลปหัตกรรมระดับชาติ.pdf
PDF
2. แต่งตั้ง คกก ดำเนินการสอบกลางภาค2-2562.pdf
PDF
3. แต่งตั้ง คกก ดำเนินงานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ.pdf
PDF
4. แต่งตั้ง คกก ติว O-net.pdf
PDF
5. ไปราชการ วันครู.pdf
PDF
6. แต่งตั้ง คกก ออกแนะแนว.pdf
PDF
7. แต่งตั้ง คกก ดำเนินงานทัศนศึกษา ม.ต้น.pdf
PDF
8. ไปราชการ นศท.pdf
PDF
9. แต่งตั้งเวรยาม กลางวัน กลางคืน เดือนกุมภาพันธ์.pdf
PDF
10. แต่งตั้ง คกก ทัศนศึกษา ม.ปลาย.pdf
PDF
11. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง.pdf
PDF
12. แต่งตั้ง คกก ดำเนินกิจกรรม Open House.pdf
PDF
13. แต่งตั้ง คกก ดำเนินกิจกรรม วันมาฆบูชา.pdf
PDF
14. ใฟ้ไปราชการ นศท.pdf
PDF
15. ไปราชการ นศท.pdf
PDF
16. ไปราชการ อ ชาตรี.pdf
PDF
18. ไปราชการ อ ชาตรี วิทยากรติวโอเนต.pdf
PDF
19. ไปราชการ ประชุมคุมสอบ GAT PAT.pdf
PDF
20. แต่งตั้ง คกก รับสมัครนักเรียนใหม่ 2563.pdf
PDF
22. แต่งตั้ง คกก ทดสอบข้อสอบกลาง ม.1-2.pdf
PDF
23. ไปราชการ ทดสอยประมวลความรู้ขั้น 2 สทศ.pdf
PDF
25. แต่งตั้ง คกก ดำเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2563.pdf
PDF
26. แต่งตั้ง คกก ดำเนินการสอบปลายภาค 2_2562.pdf
PDF
27. แต่งตั้งคกก ประเมินผลครครึ่งปีแรก 2563.pdf
PDF
28. แต่งตั้งเวรยาม ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ.pdf
PDF
29. แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2563.pdf
PDF
30. แต่งตั้งครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2563.pdf
PDF
31. แต่งตั้งคกก กำหนดราคากลาง.pdf
PDF
32. แต่งตั้งคกกตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน.pdf
PDF
33. แต่งตั้งคกก พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาครั้งที่ 1 ระดับสถานศึกษา.pdf
PDF
34. แต่งตั้งคกก ประเมินผลการปฏิบัติของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน.pdf
PDF
35. แต่งตั้งคกก ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการครู.pdf
PDF
36. แต่งตั้งข้าราชการครูให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา.pdf
PDF
37. แต่งตั้งคกก เวรยามกลางวัน กลางคืน ประจำเดือนเมษายน 2563.pdf
PDF
38. แต่งตั้งคกก เวรยาม กลางวัน กลางคืน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563.pdf
PDF
40. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง นักการภารโรง.pdf
PDF
41. แต่งตั้งคกกเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ช่วง COVID-19.pdf
PDF
42. แต่งตั้งคกกรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563.pdf
PDF
43. แต่งตั้งคกก จัดตารางเรียนตารางสอนภาคเรียนที่ 1-2563.pdf
PDF
44. แต่งตั้งเวรยาม กลางวัน กลางคืน ประจำเดือนมิถุนายน 2563.pdf
PDF
45. จ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
PDF
46. แต่งตั้งคกก ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563.pdf
PDF
47. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา.pdf
PDF
50. คำสั่งกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน.pdf
PDF
51. คำสั่งกิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา.pdf
PDF
52. คำสั่งกิจกรรมต้นไม้แห่งความดี.pdf
PDF
53. คำสั่งกิจกรรมBigcleaningday.pdf
PDF
54. คำสั่งร้านสวัสดิการ.pdf
PDF
56. คำสั่งโครงการอาหารกลางวัน.pdf
PDF
58. แต่งตั้งคกก รับ-ส่ง นักเรียน.pdf