Video
◣31401◢ ปฐมนิเทศชุดวิชา การควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง.mp4
Video
◣31401◢ หน่วยที่ 01 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง.mp4
Video
◣31401◢ หน่วยที่ 02 หลักปฏิบัติในการตรวจงานก่อสร้าง.mp4
Video
◣31401◢ หน่วยที่ 03 งานดินและงานรากฐาน.mp4
Video
◣31401◢ หน่วยที่ 04 งานผสมคอนกรีต (ตอนที่ 1 3).mp4
Video
◣31401◢ หน่วยที่ 04 งานผสมคอนกรีต (ตอนที่ 2 3).mp4
Video
◣31401◢ หน่วยที่ 04 งานผสมคอนกรีต (ตอนที่ 3 3).mp4
Video
◣31401◢ หน่วยที่ 05 งานเหล็กเสริมคอนกรีต (ตอนที่ 1 2).mp4
Video
◣31401◢ หน่วยที่ 05 งานเหล็กเสริมคอนกรีต (ตอนที่ 2 2).mp4
Video
◣31401◢ หน่วยที่ 06 งานแบบหล่อคอนกรีต (ตอนที่ 1 2).mp4
Video
◣31401◢ หน่วยที่ 06 งานแบบหล่อคอนกรีต (ตอนที่ 2 2).mp4
Video
◣31401◢ หน่วยที่ 07 งานลำเลียงและงานหล่อคอนกรีต.mp4
Video
◣31401◢ หน่วยที่ 08 งานไม้และงานเหล็กโครงสร้าง.mp4
Video
◣31401◢ หน่วยที่ 09 งานสถาปัตยกรรม.mp4
Video
◣31401◢ หน่วยที่ 10 งานสุขาภิบาล.mp4
Video
◣31401◢ หน่วยที่ 11 งานไฟฟ้าและระบบสื่อสาร.mp4
Video
◣31401◢ หน่วยที่ 12 งานระบบเครื่องกลประกอบอาคาร.mp4
Video
◣31401◢ หน่วยที่ 13 งานโยธา.mp4
Video
◣31401◢ หน่วยที่ 14 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง.mp4
Video
◣31401◢ หน่วยที่ 15 การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ.mp4