Now you can block people in Drive … 
To prevent people from sharing unwanted files with you, right-click a file they've shared with you, and choose Block.Learn more
Unknown File
00. Đề Cương - Làm chủ Python Trong 4 tuần.mmap
PowerPoint
01.Có nên học lập trình Python.pptx
PowerPoint
02.Cách tải và cài đặt Python.pptx
PowerPoint
03.Giới thiệu một số công cụ lập trình Python.pptx
PowerPoint
04.Tạo Project Python trong PyCharm.pptx
PowerPoint
05.Kiểu dữ liệu cơ bản và khai báo biến trong Python.pptx
PowerPoint
06.Cách ghi chú lệnh trong Python.pptx
PowerPoint
07.Các toán tử thường dùng trong Python.pptx
PowerPoint
08.Cách nhập liệu từ bàn phím trong Python.pptx
PowerPoint
09.Các kiểu xuất dữ liệu.pptx
PowerPoint
10.Các loại lỗi trong Python.pptx
PowerPoint
11.Bài tập rèn luyện- Tính chu vi diện tích Hình tròn.pptx
PowerPoint
12.Bài tập rèn luyện- Tính giờ phút giây.pptx
PowerPoint
13.Bài tập rèn luyện- Tính điểm trung bình.pptx
PowerPoint
14.Các bài tập tự rèn luyện.pptx
PowerPoint
15.Biểu thức Boolean.pptx
PowerPoint
16.Biểu thức If.pptx
PowerPoint
17.Biểu thức if ... else.pptx
PowerPoint
18.Biểu thức If ... elif lồng nhau.pptx
PowerPoint
19.Biểu thức pass.pptx
PowerPoint
20.So sánh số thực trong Python.pptx
PowerPoint
21.Sử dụng if else như phép gán.pptx
PowerPoint
22.Bài tập rèn luyện-Kiểm tra năm nhuần.pptx
PowerPoint
23.Bài tập rèn luyện-Đếm số ngày trong tháng.pptx
PowerPoint
24.Bài tập rèn luyện-Phương trình bậc 2.pptx
PowerPoint
25.Các bài tập tự rèn luyện.pptx
PowerPoint
26.Vòng lặp while.pptx
PowerPoint
27.Vòng lặp for.pptx
PowerPoint
28.Câu lệnh break.pptx
PowerPoint
29.Câu lệnh continue.pptx
PowerPoint
30.Lệnh while...else.pptx
PowerPoint
31.Lệnh for...else.pptx
PowerPoint
32.Vòng lặp lồng nhau.pptx
PowerPoint
33.Bài tập rèn luyện-Tính dãy số.pptx
PowerPoint
34.Bài tập rèn luyện-Kiểm tra số nguyên tố.pptx
PowerPoint
35.Bài tập rèn luyện-xuất bảng cửu chương.pptx
PowerPoint
36.Các bài tập tự rèn luyện.pptx
PowerPoint
37.Các hàm toán học 1.pptx
PowerPoint
38.Các hàm toán học 2.pptx
PowerPoint
39.Hàm round.pptx
PowerPoint
40.Hàm Time.pptx
PowerPoint
41.Hàm Random.pptx
PowerPoint
42.Hàm Exit.pptx
PowerPoint
43.Hàm Eval.pptx
PowerPoint
44.Bài tập rèn luyện-Game đoán số.pptx
PowerPoint
45.Bài tập rèn luyện-Tính diện tích tam giác.pptx
PowerPoint
46.Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình.pptx
PowerPoint
47.Các bài tập tự rèn luyện.pptx
PowerPoint
48.Khái niệm về Hàm.pptx
PowerPoint
49.Cấu trúc tổng quát của hàm.pptx