Download
(O๑-O๖) ข้อมูลพื้นฐาน
Download
(O๗) ข่าวประชาสัมพันธ์
Download
(O๘-O๙) ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
Download
(O๑๐-O๑๒) แผนดำเนินงาน
Download
(O๑๓-O๑๗) การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
Download
(O๑๘-O๒๐) การใช้จ่ายงบประมานประจำปี
Download
(O๒๑-O๒๔) การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
Download
(O๒๕-O๒๖) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Download
(O๒๗-O๒๘) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และรายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Download
(O๒๙-O๓๑) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
Download
(O๓๒-O๓๓) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
Download
(O๓๔-O๓๕) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
Download
(O๓๖-๓๗) การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
Download
(O๓๘) การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร
Download
(O๓๙-O๔๑) แผนการปฏิบัตการป้องกันการทุจริต
Download
(O๔๒) การเผยแพร่ข้อมมูลต่อสาธารณะ
Download
(O๔๓) การให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
Download
(O๔๔) การส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง
Download
(O๔๕) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
Download
(O๔๖) มาตรการป้องกันการรับสินบน
Download
(O๔๗) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม
Download
(O๔๘) การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ