Excel
~$หมวด 6 ใบอนุญาตปฏิบัติงาน.xlsx
Download
Google Docs
หนังสือยินยอม
Excel
หมวด 1 ข้อ 1.1(1) แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี.xlsx
Word
หมวด 1 ข้อ 1.3 เกณฑ์ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม update 2562.doc
Excel
หมวด 1 ข้อ 1.3(1-4) ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม.xlsx
Word
หมวด 1 ข้อ 1.4(1) บันทึกทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม 2562.docx
Excel
หมวด 1 ข้อ 1.5(1) คำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก.xlsx
Excel
หมวด 1 ข้อ 1.6(1) แผนงานโครงการและกิจกรรม.xls
Excel
หมวด 1 ข้อ 1.7(1) ใบขอให้แก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง.xls
Excel
หมวด 2 ข้อ 2.1(1-3) การฝึกอบรม.xlsx
Excel
หมวด 2 ข้อ 2.2(1) การสื่อสาร.xlsx
Excel
หมวด 2 ข้อ 2.2(2) ใบรับข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม.xls
Excel
หมวด 3 ข้อ 3.1(1) บันทึกการใช้น้ำ.xls
Excel
หมวด 3 ข้อ 3.2(1-2) บันทึกการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิง.xls
Excel
หมวด 4 ข้อ 4.1(1) บันทึกปริมาณขยะ.xls
Excel
หมวด 4 ข้อ 4.2(1) บันทึกการตักคราบน้ำมันและไขมัน.xls
Excel
หมวด 5 ข้อ 5.1(1) แผนการบำรุงรักษาประจำปี.xlsx
Excel
หมวด 5 ข้อ 5.3(1) แผนการดูแลพื้นที่ของสำนักงานประจำปี.xlsx
Excel
หมวด 5 ข้อ 5.4(1) แผนการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ.xlsx
Excel
หมวด 5 ข้อ 5.4(2) บันทึกผลการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะนำเชื้อ-.xls
Excel
หมวด 5 ข้อ 5.5(1) แผนฉุกเฉิน.xlsx
Excel
หมวด 5 ข้อ 5.5(2) ใบตรวจสอบถังดับเพลิง.xlsx
Excel
หมวด 6 ข้อ 6.1(1) บัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.xlsx
Word
หมวด 6 ข้อ 6.1(2) รายงานจัดซื้อจัดจ้าง.doc
Excel
หมวด 6 ข้อ 6.2(1) ใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม.xlsx
Word
หมวด 6 ข้อ 6.2(2) การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างช่วง.docx
Word
หมวด 6 ข้อ 6.2(3) การคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.docx