Download
2563-01-03 รับทุนเสมอภาค3มค63
Download
2563-01-09 ติวคณิตศาสตร์
Download
2563-01-09 รับมอบเกียรติบัตรระดับชาติ62
Download
2563-01-10 ตารางสอบ1-2563
Download
2563-01-10 มอบทุนเสมอภาค ม.ต้น
Download
2563-01-11 วันเด็กแห่งชาติ63
Download
2563-01-16 งานวันครูกล้องครูจิรนุช
Download
2563-01-16 วันครูแห่งชาติ 2563
Download
2563-01-17 สัปดาห์การแนะแนว ม.6 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ
Download
2563-01-21 กิจกรรมครูเวรรับนักเรียนตอนเช้า
Download
2563-01-21 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ม.1 และ ม.4
Download
2563-01-21 ติว O-NET ม.6 เคมี
Download
2563-01-21 กิจกรรมกิจสาธารณะ
Download
2563-01-21 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
Download
2563-01-22 ครูเวรวันพุธ รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
Download
2563-01-22 ประชุมฝ่ายบริหารวิชาการ
Download
2563-01-22 ติว O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Download
2563-01-22 มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล Run For Health 2020 หนองกุงศรี มินิมาราธอน
Download
2563-01-23 ติว O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Download
2563-01-24 กิจกรรมหน้าเสาธงวันตรุษจีน 2563 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
Download
2563-01-24 ติว O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Download
2563-01-24 วอลเล่ย์บอลชาย นว
Download
2563-01-26 วอลเล่ย์บอลชายแชมป์จังหวัดกาฬสินธุ์
Download
2563-01-29 (ตอนเช้า) ติว O-net คณิตศาสตร์
Download
2563-01-29 (ตอนบ่าย) ติว O-NET ภาษาไทย
Download
2563-01-29 ครูเวร รับนักเรียนหน้าโรงเรียนตอนเช้า
Download
2563-01-29 ทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ
Download
2563-01-30 ติว O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3
Download
2563-01-30 ติว O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยคณะครู จากกลุ่มสาระการเรียรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Download
2563-01-30 นักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมชมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรครั้งที่ 24 ที่ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Download
2563-01-30 รับเกียรติบัตรคณิตศาสตร์
Download
2563-02-01 O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Download
2563-02-03 มอบเงินประกันชีวิตให้ผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีนักเรียนเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ
Download
2563-02-03 รูปภาพนักเรียน ม.3 และ ม.6
Download
2563-02-03 ทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบก่อนกลับบ้าน
Download
2563-02-04 ติว GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง โดยครูพี่ยอช จากสถาบันติวหัวกะทิ
Download
2563-02-07 ผ้าป่า ร.ร
Download
2563-02-12 โครงการเร่งรัดการยุติปัญหาเอดส์ และโรติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ ปี 2563
Download
2563-02-13 งานแนะแนว ซ้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3,6 ปีการศึกษา2562
Download
2563-02-15 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม เดินทางไกลของ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่,วิสามัญ, ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ิ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 ค่ายลูกเสือหาดสวนแก้วแคมป์ จ.กาฬสินธุ์
Download
2563-02-15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายหาดสวนแก้ว
Download
2563-02-18 การประชุม สพม.24 สัญจร ประจำปี2563 ณ หอประชุมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
Download
2563-02-18 ชื่นชมยินดีรุ่นพี่คนเก่ง ปีการศึกษา2562
Download
2563-02-19 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562
Download
2563-02-20 วีดีโอ อ.ไพจิตร
Download
2563-02-24 ติวฟิสิกส์
Download
2563-02-24 ติวสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Download
2563-02-25 การนำเสนอวิชา IS ม.2 และ ม.5
Download
2563-02-25 ติว O-net ม.6 คณิตศาสตร์
Download
2563-02-25 ติว O-net ม.6 ชีววิทยา