PDF
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ.2563.PDF
Word
สัญญาการฝึก ปริญญาตรี.doc
PDF
สัญญาการฝึก ปริญญาตรี.pdf
PDF
หลักเกณฑ์และวิธีการ ครูฝึก ลักษณะสถานประกอบการ.pdf