Name
Owner
File size
คำสั่ง มอบหมายรอง ผอ.เขตตุลา63.pdf
Nov 23, 2020
166 KB
คำสั่ง ศน.รับผิดชอบกลุ่มสาระ 88-63.pdf
Sep 23, 2020
492 KB
คำสั่ง ศน.รับผิดชอบเครือข่าย87-63.pdf
Sep 23, 2020
990 KB
คำสั่งมอบหมายงานกลุ่มอำนวยการ.pdf
Oct 5, 2020
173 KB
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ กลุ่มนิเทศ.pdf
Nov 23, 2020
291 KB
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล83-63.pdf
Sep 23, 2020
302 KB
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลตามกุล่มสาระตุลาคม63.pdf
Nov 23, 2020
223 KB
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ กลุ่มนิเทศตุลาคม63.pdf
Nov 23, 2020
291 KB
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ กลุ่มนิเทศประจำเครือข่ายตุลาคม63.pdf
Nov 23, 2020
201 KB
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล94-63.pdf
Sep 23, 2020
1.7 MB
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล94-63.pdf
May 22, 2020
1.7 MB
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา101-63.pdf
Sep 23, 2020
226 KB
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา101-63.pdf
May 22, 2020
226 KB
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล.238-63ประสิทธิ์.jpg
Oct 18, 2020
1.3 MB
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล.238-63ประสิทธิ์.jpg
Oct 18, 2020
1.3 MB
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ สพป.ลำพูน เขต 1 รวม 27-63ฉบับแก้ไข.pdf
Sep 23, 2020
815 KB
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ สพป.ลำพูน เขต 1 รวม 27-63ฉบับแก้ไข.pdf
May 22, 2020
815 KB
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ หน่วย ตสน255-63.pdf
Oct 18, 2020
221 KB
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ หน่วย ตสน255-63.pdf
Oct 18, 2020
221 KB
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่กลุ่มพัฒนาบุคลากร 93-63
Sep 23, 2020
Download
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่กลุ่มพัฒนาบุคลากร 93-63.pdf
Sep 23, 2020
1 MB
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่กลุ่มพัฒนาบุคลากร 93-63.pdf
May 22, 2020
1 MB
คำสั่งมอบหมายงานบุคลากร-ลูกจ้าง27-63.pdf
Sep 23, 2020
816 KB
คำสั่งมอบหมายรองเครือข่ายตุลา63.pdf
Nov 23, 2020
78 KB
คำสั่งรักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน 1 ตุลาคม63.pdf
Nov 23, 2020
101 KB