Name
Owner
File size
2106081313555194_22020811115135.pdf
Owner hidden
Jun 13, 2022
20.5 MB
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน รายวิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 20100-1005 หน่วยที่ 7 เครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้น.pdf
Owner hidden
Jun 13, 2022
393 KB
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน รายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ หน่วยการเรียนรู้ การความคุมมอเตอร์และควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Smart system).pdf
Owner hidden
Jun 13, 2022
1.2 MB
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับผู้เรียนทวิภาคี โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน รายวิชา เทคนิคการอบชุบโลหะ หน่วย กรรมวิธีชุบแข็ง (Hardening).pdf
Owner hidden
Jun 13, 2022
781 KB
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับผู้เรียนทวิภาคี โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน รายวิชา เทคนิคการอบชุบโลหะ หน่วย ฟูลแอนเนียลิ่ง (Full Annealing).pdf
Owner hidden
Jun 13, 2022
711 KB
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับผู้เรียนทวิภาคี โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน รายวิชา เทคนิคการอบชุบโลหะ หน่วย อบคืนตัว (Tempering).pdf
Owner hidden
Jun 13, 2022
691 KB
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับผู้เรียนทวิภาคี โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน รายวิชา เทคนิคการอบชุบโลหะ หน่วย อบอ่อนที่อุณหภูมิคงที่ (Isothermal Annealing).pdf
Owner hidden
Jun 13, 2022
1.2 MB
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับผู้เรียนทวิภาคี โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน รายวิชา เทคนิคการอบชุบโลหะ หน่วย อบอ่อน (Annealing).pdf
Owner hidden
Jun 13, 2022
1 MB
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาสาขาช่างเชื่อมโลหะในโรงเรียนมัธยมศึกษา.pdf
Owner hidden
Jun 13, 2022
594 KB
การใช้แอพพิเคชั่นคาฮูทเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งประโยคภาษาอังกฤษของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง.pdf
Owner hidden
Jun 13, 2022
3 MB
การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 ของนักศึกษา ระดับ ปวส.1.pdf
Owner hidden
Jun 13, 2022
941 KB
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ โดยการเปรียบเทียบด้วยวิธีการเรียนที่ต่างกัน.pdf
Owner hidden
Jun 13, 2022
1.3 MB
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้เรียนน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชาการบัญชีอุตสาหกรรม เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี.pdf
Owner hidden
Jun 13, 2022
1.4 MB
การพัฒนาชุดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อเพิ่มทักษะรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร สำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1.pdf
Owner hidden
Jun 13, 2022
1.1 MB
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับผู้เรียนทวิภาคี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน.pdf
Owner hidden
Jun 13, 2022
1.8 MB
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน วิชาการบัญชีชั้นสูง.pdf
Owner hidden
Jun 13, 2022
1.7 MB
การศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง PGM-FI และระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ รายวิชางานจักรยานยนต์.pdf
Owner hidden
Jun 13, 2022
753 KB
ช่างไฟฟ้า.pdf
Owner hidden
Oct 27, 2022
510 KB
ใช้นวัตกรรม google classroom วิชาองค์ประกอบศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้น ปวช. 1 กลุ่ม 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือร่วมใจ.pdf
Owner hidden
Jun 13, 2022
389 KB
ประกาศรับเจ้าหน้าที่.pdf
Owner hidden
Aug 18, 2022
450 KB
พัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกายโดยกระบวนการปฏิบัติ ในรายวิชางานฝึกฝีมือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชายานยนต์.pdf
Owner hidden
Jun 13, 2022
615 KB
No files in this folder.Sign in to add files to this folder