Download
1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
Download
2. คำสั่งแม่บท
Download
3. นโยายการบริหารทรัพยากรบุคคล/แผนอัตรากำลัง/ข้อมูลบุคลากร
Download
4. แผนงาน-โครงการ
Download
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
Download
6. ระเบียบ-ข้อบังคับ-นโยบาย-คู่มือ
Download
7. แบบฟอร์มฝ่ายบริหารงานบุคคล
Download
8.ผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร /ผลงานครู
Download
9.งานขวัญและกำลังใจ
Download
10. งานธุรการ
Download
10.คำสั่งฝ่ายบริหารงานบุคคล
Download
11. ประเมินความพึงพอใจ
Download
12. แบบบันทึกคะแนนประเมินครู
Download
13.เครื่องมือ-คู่มือ
Download
14.เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่
Download
15. รายงานการประชุมโรงเรียน
Download
16.Big Data
Download
17.งานสำนักงาน
Download
18. เอกสารการจ้างบุคลากร
Download
19. งานยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
Download
COVID19
Download
ทะเบียนประวัติครู
Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน
Download
รายชื่ออครู
Download
เอกสารเกี่ยวข้องกับ PA