Word
~$ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ 34 1.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ.docx
Word
~$ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ 34 2.ฝ่ายบริหารทรัพยากร.docx
Word
~$ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ 34 3.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา.docx
Word
1.คำนำ สารบัญ.docx
Word
1.ปก.docx
Word
2.ส่วนที่ 1 บทนำ น.1-8.docx
Word
3.ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน 21 - 24 น.9-28.docx
Word
3.ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน 25 น.29.docx
Word
3.ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน 26 น.30-31.docx
Word
3.ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน 26 น.32-44.docx
Word
3.ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน 26 น.45-48.docx
Excel
3.ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน 27 น.49-52.xlsx
Word
4.ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ 31 น.53-62.docx
Word
4.ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ 33 1.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ น.63-113.docx
Word
4.ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ 33 2.ฝ่ายบริหารทรัพยากร น.114-154.docx
Word
4.ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ 33 3.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา น.155-280.docx
Word
4.ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ 33 4.ฝ่ายวิชาการ (1.งาน) น.281-318.docx
Word
4.ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ 33 4.ฝ่ายวิชาการ (2.สามัญ) น.319-347.docx
Word
4.ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ 33 4.ฝ่ายวิชาการ (3.บริหารธุรกิจ) น.348-407.docx
Word
4.ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ 33 4.ฝ่ายวิชาการ (4.ศิลปกรรม) น.408-455.docx
Word
4.ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ 33 4.ฝ่ายวิชาการ (5.คหกรรม) น.456-545.docx
Word
ภาคผนวก 1 - 3 น.546-548.docx
Word
ภาคผนวก.docx
Word
สันปก.docx
Word
หน้า 29.docx
Word
หน้า 32-44.docx
Word
หน้า 49-52.docx