Download
คำสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
Download
มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
Word
SAR-บุคคลแบบ-3-มาตรฐาน ปีการศึกษา 2563 (ปรับปรุง).doc
PDF
ปี60sarพิริยาลัย.pdf
PDF
ปี61sarพิริยาลัย.pdf
PDF
ปี62sarพิริยาลัย.pdf