Download
01_06_2554 พิธีรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
Download
02_11_2554 มหกรรมวิชาการ 2554
Download
02_15_2554 โครงการออมเพื่อแผ่นดิน 9 บาท 9 เดือน
Download
02_15-16_2554 ค่ายลูกเสือ 54
Download
02_18_2554 ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ศิษย์เก่า ส.ศ
Download
03_30_2554 ปัจฉิมนิเทหศ์ ม.3 ม.6
Download
04_19-21_2554 อบรม EIS กมลาไสย
Download
06_01_2554 ผู้ว่าพาเที่ยว
Download
06_03_2554 รับขวัญน้องมีนา
Download
06_04-05_2554 อบรม Obec54
Download
06_08_2554 ต้อนรับคณะพิจารณาทุน SFF
Download
06_09_2554 ประชุมสหวิทยาเขตท่าม่วงชัยขันธ์
Download
06_09_2554 พิธีไหว้ครู 54
Download
06_09_2554 เลือกตั้งประธานนักเรียน
Download
06_09_2554 สภาพชำรุดอาคารเกรียงไกร
Download
06_13_2554 โรงน้ำดื่ม ขอ อย
Download
06_14_2554 มอบเกียรติบัตรจรวดขวดน้ำ
Download
06_24_2554 รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. 54
Download
06_28_2554 วันสุนทรภู่
Download
07_01_2554 วันสถานปนาลูกเสือไทย
Download
07_05_2554 บริจาคโลหิต
Download
07_07_2554 กีฬาเชื่อมสัมพันธ์สหัสขันธ์ศึกษา&เมืองกาฬสินธุ์
Download
07_07_2554 ประชุมผู้ปกครอง
Download
07_08-10_2554 ปฏิบัติธรรมอิ่มบุญ 999 วัด
Download
07_10_2554 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
Download
07_30_2554 เปิด สพม. 24
Download
08_4-5_2554 กีฬาภายใน 54
Download
08_6_2554 อบรมประกันคุณภาพ ท่าม่วงชัยขันธ์
Download
08_11_2554 วันแม่แห่งชาติ
Download
08_12_2554 ช่อราชพฤกษ์แนะแนวน้องๆ
Download
08_14_2554 พิธีเปิดวันวิทยาศาสตร์
Download
08_24_2554 ส่งคุณครูฉลองชัย & มอบเกียรติบัตร
Download
09_07-09_2554 นิทรรศการ100 ปีลูกเสือไทย จ.กาฬสินธุ์
Download
09_16_2554 ประชุมประจำเดือน
Download
10_15_2554 การแสดงตำนานเทโวโรหณะ
Download
10_16_2554 ตักบาตรเทโวโรหณะ54
Download
11_09_2554 อนุรักษ์พลังงาน
Download
11_16_2554 บริจาคโลหิต
Download
11_16_2554 ประชุมประจำเดือน
Download
11_17-18_2554 อบรมการจัดทำสื่อการสอนการงานฯ
Download
11_21_2554 รับเกียรติบัตรประกวดวาดภาพสะพานเทพสุดา
Download
11_22_2554 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
Download
11_25_2554 ราชสดุดีลูกเสือ
Download
11_28_2554 คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น สหวิทยาเขต
Download
12_01_2554 ศึกษาดูงานศาลเยาวชน
Download
12_02_2554 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ส.ศ
Download
12_05_2554 งานบวชครูสุวันชัย
Download
12_05_2554 วันพ่อแห่งชาติ
Download
12_08_2554 แข่งทักษะวิชาการ สพม.24
Download
12_15_2554 ส่ง ผอ.ฉลอง ศรีปัญญา