Download
Hồ sơ chất lượng ISO
PDF
0.CFS_Meditronic (23.6.2021).pdf
PDF
1. GPNK.pdf
PDF
1.1. Phân loại.pdf
PDF
2. Chứng nhận kiểm định_viện kiểm định.pdf
PDF
3.3 Nhãn gốc.pdf
PDF
3.Xác nhận đại diện tại EU.PDF
PDF
4.1.UQ độc quyền.pdf
PDF
4.2Uỷ quyền Meditronic_công chứng (30.6.2021).pdf
Word
5.1HDSD_BIOCREDIT COVID-19 Ag (VN).docx
PDF
5.1HDSD_BIOCREDIT COVID-19 Ag_E.pdf
PDF
Catalog Tiếng Việt.pdf