Download
รายละเอียดอาคาร
Image
01 แบบอาคาร 21 ล้าน.jpg
Image
02 ผังอาคาร 21 ล้าน.jpg
Image
03 อาคารเรียน สปช 2/28.jpg
Image
04 อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน.jpg
Image
05 อาคารห้องสมุด .jpg
Image
06 อาคารโรงฝึกงาน.jpg
Image
07 ห้องน้ำห้องส้วมชาย 4ที่/49.jpg
Image
08 ห้องน้ำห้องส้วมหญิง 4ที่/49.jpg
Image
09 ห้องน้ำห้องส้วมหญิง 6ที่/49.jpg
Image
10 ห้องน้ำห้องส้วมชาย 6ที่/49.jpg