Name
Owner
File size
1 กำหนดการสอน
Nov 17, 2021
Download
2 วิเคราะห์หลักสูตร
Nov 17, 2021
Download
3 แผนการจัดการเรียนรู้
Sep 13, 2022
Download
4 บันทึกหลังสอนหน่วยการเรียนรู้
Sep 13, 2022
Download
5 รายงานผลการจัดการเรียนรู้
Sep 13, 2022
Download
6 บันทึกกิจกรรม PLC
Sep 13, 2022
Download
7 งานวิจัยในชั้นเรียน
Sep 13, 2022
Download
8วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
Sep 13, 2022
Download
9หลักสูตรคณิตศาสตร์
Sep 13, 2022
Download
10.รายงานผลกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Mar 23, 2023
Download
11.เกียรติบัตร
Mar 23, 2023
Download
12.รูปภาพกิจกรรม
Mar 23, 2023
Download