Download
01 - BIỂU MẪU_ TRƯỚC + TRONG ĐẠI HỘI
Download
02 - BIỂU MẪU_ SAU ĐẠI HỘI
PDF
cong văn ve chi dai hội.pdf
PowerPoint
File trinh chieu HD DHCD 2022 - ngày 15.9.pptx
PDF
hương dẫn 56 một số công tác về nhân sư đại hội.PDF
PDF
hương dan 154 về chuẩn bị công tác đại hội.pdf
PDF
Ke hoach 77 ve to chức đại hội công đoàn các cấp.pdf
PDF
Quyết định 3169 TLĐ về ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp.pdf
PDF
thong tri 10 cua thanh uy tp. hcm ve lanh dao dai họi công đoàn các cấp.pdf