Text
Прашања со еден точен одговор - бланко.txt
Text
Прашање со есејски одговор - бланко.txt
Text
Прашање со краток одговор - бланко.txt
Text
Прашање со повеќе точни одговори - бланко.txt
Text
прашање точно-неточно - бланко.txt