Download
แบบรายงาน มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลผอยฯ ปีงบ 2565
PDF
กิจกรรม 5ส.pdf
PDF
กิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย และใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน.pdf
PDF
คส.พช ที่ 45_2564 ลว 2 พ.ย. 64.pdf
PDF
แผน 5ส. ปี 2565.pdf
PDF
แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลผอย.pdf
PDF
มาตรการด้านรักษาสิ่งแวดล้อมฯ.pdf
PDF
มาตรการดำเนินกิจกรรม 5ส.pdf