Download
แบบรูปรายการ 65
Download
ประมาณราคา ปี 65
PDF
กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564.PDF
PDF
แบบมาตรฐานเพื่อของบประมาณปี 2565 .pdf
PDF
ลักษณะอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง จัดตั้งงบประมาณปี 2565 .pdf
PDF
หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานปี 65.pdf