Video
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รุ่นที่ 1 (090921).mp4
Video
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รุ่นที่ 1 (091021).mp4
Video
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รุ่นที่ 2 (091121).mp4
Video
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รุ่นที่ 2 (091221).mp4
Video
อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสำหรับการเรียนการสอนโดยใช้สมาร์ทโฟน รุ่นที่ 1 (091821).mp4
Video
อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสำหรับการเรียนการสอนโดยใช้สมาร์ทโฟน รุ่นที่ 2 (091921).mp4
Video
อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผล รุ่นที่ 1(040964).mp4
Video
อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผล รุ่นที่ 2 (050964).mp4